Çevre Danışmanlık

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

image002

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre Kanunu, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereği çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet ve tesisler 01.07.2010 tarihi itibari ile çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler 01.01.2011 tarihinden itibaren Çevre Görevlisi çalıştırmak ya da çevre yönetim birimi kurmak veya yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık (TEKÇEV Çevre Danışmanlık) Firmalarından hizmet almak zorundadır.Konusunda uzman kadrosu ile “Tekçev Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetleri” çevre çözümlerinde yanınızda.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ;

TEKÇEV ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Konusunda deneyimli personeliyle“Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” , ”Çevre Denetim Yönetmeliği” ve “ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ” ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında Firmanıza çözüm ortağı olmaktadır.

ÇEVRE İZNİ

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; deşarj,emisyon , gürültü kontrolü, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

ÇEVRE LİSANSI

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade eder.

ÇEVRE İZİN / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI AŞAMALARI

1) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir. Başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.
EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C ’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

2) ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından sonra en geç altı ay içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansı için gerekli bilgi ve belgeler ile e-başvuru yapılır. E-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

ÇEVRE İZNİ/LİSANS İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR

1- ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED ’e tabi tesisler için) veya ÇED ’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- Ticaret Sicil Gazetesi

3- Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

4- Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

5- İş Akım Şeması ve Proses Özeti ( Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)
Bunlar gibi bir çok çevre konusunda “Tekçev Çevre Danışmanlık” ve “Çevre Görevlisi” olarak Çözüm ortağınız.