Duyuru

Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Bildiri

Posted at 10 Kasım 2015 | By : | Categories : Duyuru | 0 Comment

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Bildiri

Amaç:

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesini önlemek, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesini sağlamak amacıyla 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’ de ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ yayımlanmıştır.

Kimleri Kapsar:

Yönetmelik kapsamında Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Ek-3’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Yükümlülük:

Kirlenme riskinin bulunduğu sahalarda (şüpheli sahalarda) ilgililer, kirlenmiş sahalarda ise kirletenler kirlenmeyi durdurmak, kirlenme boyutunu tespit etmek, kirlenmenin etkilerini gidermek için gerekli çalışmaları yapmak gibi harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

Şüpheli Saha Olarak Tanımlanan Sahalar:

1- Faaliyet Ön Bilgi Formu Değerlendirme Kriterlerine göre (Ek-4) il müdürlüğü tarafından değerlendirilen ilgili sahanın değerlendirme kriterlerinden en az birinin geçerli olması
2- Saha için endüstriyel kaza veya doğal afet sonucu meydana gelen endüstriyel kaza bildirim yapılması
3- Denetim sonucu uygunsuz bulunan, kirlilik gösteren sahalar
4- Herhangi bir nedenle toprak veya yeraltı suyu kirliliğinin meydana geldiği sahalar
5- Kirlilik kaynağı belirsiz sahaların analiz sonuçlarının eşik değerlerini aştığı sahalar

 Birinci Aşama Değerlendirme:

Birinci Aşama Değerlendirme:

1- Şüpheli sahada il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılır.

a-) Denetim sonucunda kirlilik saptanmazsa saha, şüpheli saha listesinden çıkartılır ve yönetmelik süreçlerine tabi değildir.

b-) Denetim sonucu mevcut kirlilik tehlikesiz ise takip gerektirmeyen saha olarak adlandırılır.

c-) Denetim sonucu mevcut kirlilik tehlikeli ise puanlamalı değerlendirmeye tabi tutulur, değerlendirme sonucunda sahanın aşağıdaki belirtilen durumlarda olduğu belirlenir.

c-1) Potansiyel kirlenmiş saha (takip gerektirmeyen saha) ise kirliliğin bertaraf edildiğinin teyidine dair izleme ölçümleri yaptırılır.

c-2) Takip gerektiren saha ise ikinci aşama değerlendirme sürecine tabidir.

c-3) Kirlenmiş saha ise temizlenmesi gerekir.

İkinci Aşama Değerlendirme:

Değerlendirme sonucu takip gerektiren saha olduğuna karar verilen sahalarda aşağıdaki işlemler uygulanır. Bu saha sahiplerine il müdürlüğünden yazılı tebligat gönderilir.

1) Öncelikli olarak Saha Örnekleme ve Analiz Planı (SÖAP) hazırlanır.

2) SAÖP, komisyon tarafından değerlendirilir, onaylanması halinde işlemlere devam edilir.

3) Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu kapsamında örnekleme ve analiz çalışmaları yürütülür.

4) Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu ve Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu yeterlik almış kuruluşlarca hazırlanır (her iki raporda aynı firmaya tarafından hazırlanır).

5) Raporlar komisyon tarafından onaylanır.

6) Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu il müdürlüğünden gelen yazı tebliğine istinaden en geç 3 ay içinde yapılır.

7) Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu komisyondan geçtikten sonra 3 ay içerisinde Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu il müdürlüğüne sunulur.

8) Nihai rapor değerlendirilmesi sonucunda;

a) Saha takip gerektirmeyen saha olduğuna karar verilirse: saha potansiyel saha listesine dahil edilir.

b) Saha temizleme gerektiren kirlenmiş saha olduğu kararı verilirse: saha temizleme sürecine tabi tutulur.

c) Saha ile ilgili ara müdahale kararı alınması halinde, temizleme öncesi ara müdahale uygulanır.

Temizleme:

Birinci ve ya ikinci aşama değerlendirme sonucu temizlenmesi gereken kirlenmiş saha olarak tanımlanan sahalarda temizleme faaliyetine başlanır.

1) Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu ile Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporu yeterlik almış kuruluşlarca hazırlanır.

2) Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu ile Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporu’nu da aynı yeterlik almış kuruluş hazırlamalıdır.

3) Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu il müdürlüğüne sunulur ve komisyon tarafından değerlendirilir.

4) Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu onaylanması halinde temizleme faaliyetine başlanır.

5) Daha sonra Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporu komisyona sunulur onaylanması halinde temizleme faaliyetleri sonlandırılır.

Sonuç:

1) Temizleme faaliyetinin sonlanması sonrası saha sahibi, komisyonun belirlediği yıllarda ölçüm yaparak izleme yapar ve sonuçları il müdürlüğüne sunar.

2) Temizlenmiş saha kirlenmiş saha listesinden çıkarılır ancak potansiyel saha olarak kayıt altında tutulmaya devam edilir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşların Yükümlülükler:

Yeterlik almış kuruluşlar aşağıda belirtilen raporları hazırlamak ve çalışmaları yürütmekle yükümlüdür.

1) Saha Örnekleme ve Analiz Planını,

2) Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön Raporu

3) Saha Durum ve Risk Değerlendirme Nihai Raporu

4) Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu

5) Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporu

 

 Tekçev Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri olarak Çevre danışmanlık ve ilgili konularda süreçlerinizi takip etmekten memnuniyet duyarız.